Mostein Boligutvikling AS.
Redegjørelse etter åpenhetsloven.


1. Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og har til hensikt å redusere risiko for brudd på menneskerettigheter og sikre anstendig arbeidsforhold i egen virksomhet, i verdikjeden og hos samarbeidspartnere. Videre skal loven sikre tilgang på informasjon. Alle virksomheter som omfattes av loven er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger, og å redegjøre for disse årlig.

Loven har til hensikt å:

 • Øke bedriftens ansvar og forståelse for risiko
 • Sikre menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden
 • Integrere sosiale aspekter i strategien
 • De grunnleggende menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold omfatter mellom annet;
  • Slavearbeid / tvangsarbeid
  • Fagorganisering og kollektive forhandlinger
  • Barnearbeid
  • Diskriminering
  • Brutale behandling
  • HMS
  • Lønn
  • Arbeidstid
  • Regulære ansettelser
  • Bo- og sanitærforhold
  • Urfolks rettigheter
  • Involvering av lokalsamfunn

Åpenhetsloven er et viktig verktøy for å sikre sosial bærekraft og favner om FNs bærekraftsmål nr. 8 og 12.

FN Bærekraftsmål nr 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekstFN Bærekraftsmål nr 12

FNs bærekraftsmål nr. 8 omhandler “anstendig arbeid og økonomisk vekst”. Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at de ikke kan leve av lønnen sin. Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling. FNs bærekraftsmål nr. 12 handler om å “sikre forbruk og produksjon”. Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.

2. Mostein Boligutvikling AS

Mostein Eiendom AS ble etablert i 1995 i forbindelse med byggingen av virksomhetens første næringsbygg. Selskapet ble stiftet av Mona og Steinar Lausund. I 2012 endret selskapet navn til Mostein Boligutvikling AS.

Mostein Boligutvikling AS har fra oppstarten i 1995 oppført over 300 boliger og utviklet flere store næringsprosjekter i Ålesund kommune. Selskapet har per i dag 6 ansatte.

Konsernstruktur pr 30.06.2023:

Konsernstruktur


I det følgende vil vi redegjøre nærmere for vår tilnærming til aktsomhetsvurderingene, kort om vår leverandørkjede, beskrivelse av kartlegging og risikovurdering som er gjennomført, vurdering av egen virksomhet samt at vi avslutningsvis vil redegjøre for Mostein Boligutvikling AS sitt videre arbeid med åpenhetsloven.

3. Vår tilnærming til aktsomhetsvurdering

Mostein Boligutvikling AS har den siste tiden jobbet aktivt med fokus på både menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold som er i samsvar med OECDs prinsipper, og dette er forankret blant annet gjennom våre prosedyrer og retningslinjer. Ansvarlighet for åpenhetsloven er forankret hos konsernets øverste ledelse.

Aktsomhetsvurderinger er innført som en løpende prosess i hele vår virksomhet. Gjennom prosessen forsøker vi å identifisere, unngå/forebygge, redusere og redegjøre for negative effekter på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som skjer i vår leverandørkjede eller hos våre samarbeidspartnere.

4. Vår leverandørkjede

Hovedaktiviteten i Mostein Boligutvikling AS er å bygge boliger. Leverandørkjeden starter med utvikling og prosjektering av nye prosjekter før det går over i produksjon av nye bygg. Boligene blir deretter solgt til privat eie.

I boligprosjektene inngår flere samarbeidspartnere og leverandører. Innkjøp av varer og tjenester skjer i henhold til etablert avtaleverk ved valgte leverandører. Mye av materialene, som f.eks. trevirke, gips og isolasjon, kjøpes inn direkte fra leverandører og produsenter.

Mostein Boligutvikling AS opererer i all hovedsak med norske verdikjeder underlagt norsk regelverk, og vi anser risikoen for å være lav. For utenlandske underleverandører av byggematerialer vil arbeidsforhold, negativ påvirkning av miljøet og HMS være risikoområder.

Mostein Boligutvikling AS har jobbet lenge med å redusere den generelle risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, og har innført tiltak for å kunne ha bedre kontroll på egen leverandørkjede.

5. Kartlegging og risikovurdering

Mostein Boligutvikling AS har gjennomført risikovurdering av alle våre leverandører og forretningspartnere som ikke er å anse som et enkeltstående kjøp. Vi foretar vurderinger av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i samsvar med OECDs retningslinjer.

Vi har klassifisert våre forretningsforbindelser i henhold til hvem som er våre leverandører og hvem som er våre forretningspartnere. Våre forretningspartnere er vurdert og ikke utgjøre en risiko i henhold til de vurderinger som skal foretas etter åpenhetsloven.

Kartlegging og risikovurdering av våre forretningsforbindelser er foretatt gjennom en klassifisering av disse på følgende måte:

 • Rød - leverandører og forretningspartnere hvor det anses å foreligge høy risiko
 • Oransje - leverandører og forretningspartnere hvor det anses å foreligge middels risiko
 • Grønn - leverandører og forretningspartnere hvor det anses å foreligge lav risiko

Gjennom dette arbeidet har vi ikke avdekket faktiske brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold hos egne leverandører. Det har blitt avdekket noen avvik hos underleverandører, avvikene vil bli fulgt opp og tiltak iverksatt.

Videre jobber vi nå aktivt med utarbeidelse og implementering av ulike tiltak overfor leverandører i de ulike risikokategoriene. Mostein Boligutvikling AS benytter i stor grad standardkontrakter der egnede kontrakts klausuler vil inngå. Ved innkjøp/innleie skal alle leverandører signere «Code of Conduct». Dette for å sikre etterlevelse av grunnleggende krav til miljø, etiske og sosiale retningslinjer.

Generelt mener vi at dialog og tett oppfølging med våre leverandører og forretningspartnere er et viktig ledd i denne prosessen for å få klassifisert alle mest mulig korrekt, samt å bidra til å bevisstgjøre og heve nivået av forståelse i alle ledd på dette området.

6. Vårt konsern

Hovedvekten av aktiviteten i konsernet skjer i dag gjennom Mostein Boligutvikling AS. Det er derfor i dette selskapet vårt hovedfokus på kartlegging, risikovurdering og oppfølging av leverandører har vært, og også vil være videre fremover.

Aktivitet i øvrige deler av vårt konsern består per i dag av utvikling av eiendommer og areal til boliger og næringsaktivitet. Mostein Helse AS er i gang med utvikling boliger, der deler av bygningsmassen tilpasses eldre. Alvika Næringspark AS er i gang med utvikling av areal til deponi og næringspark. Lerstadvegen 546 AS arbeider med utvikling av nytt næringsbygg og Mostein Næringsbygg AS er eier av kontorlokaler. Etter hvert som det blir økende aktivitet i disse selskapene, vil vi foreta aktsomhetsvurderinger også i andre deler av konsernet.

Det er ingen aktivitet i Nybo Breiviklia AS, og selskapet er under avvikling.

7. Egen virksomhet

Vi utfører vår virksomhet i henhold til norsk regelverk, herunder norsk arbeidsmiljølov. Vi har fokus på at alle våre ansatte skal ha like muligheter og et godt arbeidsmiljø. Det blir regelmessig gjennomført arbeidsmiljøkartlegginger via medarbeidersamtaler. Resultatene fra disse kartleggingene følges tett opp og hvor det iverksettes konkrete tiltak ved behov.

Mostein Boligutvikling AS og konsernet Mostein Eiendom Holding AS har per i dag 6 ansatte og det er kort vei mellom ansatte og ledelse. De ansatte avlønnes ut fra det arbeidet de utfører, og selskapet har lovpålagte pensjonsordninger. Sykefraværet er lavt.

Vi har ikke hatt noen saker i vår virksomhet knyttet til negativt arbeidsmiljø eller brudd på menneskerettigheter.

8. Videre arbeid

Arbeidet med kartlegging og risikovurdering av våre leverandører er et kontinuerlig arbeid i vår virksomhet. I tillegg til oppfølging av eksisterende leverandører har vi innført rutiner knyttet til kartlegging og risikovurdering av alle nye leverandører.

Fremover vil vi særlig ha tett oppfølging og dialog med de av våre leverandører hvor vi anser at det kan foreligge en risiko for brudd på menneskerettigheter og/eller anstendig arbeidsforhold.

De tiltak som iverksettes overfor våre leverandører hvor det er avdekket brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, eller hvor det er avdekket risiko for slike brudd, sees i sammenheng med i hvilken grad Mostein Boligutvikling AS har bidratt til slik negativ påvirkning. I vår oppfølging av, og tiltak overfor, våre leverandører skiller vi mellom negativ påvirkning som er forårsaket av vår virksomhet, negativ påvirkning som vår virksomhet har bidratt til og negativ påvirkning som er direkte forbundet med vår virksomhet. Vi har som mål at våre tiltak og vår oppfølging skal stå i sammenheng med i hvor stor grad vi har bidratt til negativ påvirkning.

Vi vil løpende vurdere behovet for å innføre andre tiltak overfor våre leverandører.

9. Informasjon

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om hvordan Mostein Boligutvikling AS håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i henhold til åpenhetsloven § 6, er du velkommen til å gjøre det via e-post steinar@mostein.no.